مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

دسته بندی ها

لانگمن آکادمیک رایتینگ Longman Academic Writing Series

سری کتابهای زبان Longman Academic Writing راهنمای گام به گام زبان آموزان در بخش رایتینگ هستند.مثال های جدید و گیرا در این مجموعه کتاب به زبان آموزان در فهم نکات کلیدی و قوانین نوشتاری کمک می کند. کتاب لانگمن آکادمیک رایتینگ مسیر تکامل ساختار جمله را قدم به قدم به زبان آموزان آموزش می دهد.

این مجموعه در پنج سطح منتشر شده است که عبارتند از:

 

ویژگی های مجموعه کتاب Longman Academic Writing به شرح زیر است:

  • ارائه  الگوی نوشتاری«Realistic writing models»  برای موضوعات مختلف در حوزه آکادمیک مانند زیست شناسی، جامعه شناسی و تاریخ در ابتدای هر درس.

  • طرح سوال های متفاوت راجع به هدف و مطالب ذکر شده

  • وجود تمرین های هدفمند برای آموزش واژگان جدید به کار رفته در متون کتاب

  • آموزش گام به گام تکمیل متون در بخش «step-by-step approach»

  • آموزش گرامر در بخش «grammar review» همراه با توضیح نکات دستوری پرکاربرد در نگارش متون آکادمیک و ارائه تمرین های مربوطه

  • ارائه بخشی به نام «Writing Tip» که نکات نوشتاری را در متون آکادمیک یادآورشده و باعث افزایش تجربه نگارش در این زمینه می شود.

  • ارائه دستورالعمل و تمرین در بخش «Preparation for Writing» در حوزه تحقیق، ارزیابی و مستند کردن منابع

  • بخش «Writing Expansions» که شیوه نوشتن شرح و تفسیر (paraphrase) را همراه با تعیین زمانبندی مناسب برای هر مرحله از آن، خلاصه نویسی، روان نویسی، تفکر انتقادی و مهارت های اساسی در راستای آمادگی برای آزمون را آموزش می دهد.